VEDTÆGTER

§1. Selskabets formål er at fremme studiet af og interessen for de medicinske videnskabers og dermed beslægtede videnskabers historie.

§2. Formålet søges fremmet ved foredrag, diskussioner, udflugter til lokaliteter og institutioner af medicinhistorisk relevans, ved udgivelse og udsendelse af skrifter samt støtte til forskning og uddannelse inden for medicinhistorien.

§3. Som medlem kan optages personer med interesse for selskabets formål. Sådanne medlemmer kan optages efter henvendelse til formanden eller sekretæren.

§3.2 Institutioner m.v. kan optages som institutionsmedlemmer efter beslutning i bestyrelsen.

§4. Selskabet afholder normalt tre videnskabelige møder per semester. Til disse er der adgang for medlemmer, som kan medbringe gæster. Møderne kan efter bestyrelsens beslutning være åbne for medlemmer af andre videnskabelige selskaber m.v., og kan efter bestyrelsens beslutning annonceres som åbne.

§5. Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med det første videnskabelige møde i kalenderåret. Indkaldelse til generalforsamling sker med fire ugers varsel med enten email eller med brev med angivelse af dagsorden.

§6. Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Beretning fra bestyrelsen ved formanden
  • Aflæggelse af regnskab
  • Beretning fra revisorerne
  • Budget med forslag til kontingenter, jf. §3 og §3.2
  • Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen
  • Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer, som skal have været meddelt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen
  • Valg, jf. §7 og §8
  • Eventuelt

§7. Bestyrelsen består af en formand og fra fire til seks medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges for sig. Alle valg gælder for tre år. Umiddelbart genvalg kan finde sted en gang.

I tilfælde, hvor ingen melder sig som kandidat til bestyrelsesvalget, kan det pågældende bestyrelsesmedlem, hvis funktionstid er udløbet, vælges for yderligere 1 år.

Hvis tre eller flere bestyrelsesmedlemmer afgår på én gang, enten som følge af udløbet vedtægtsmæssig funktionstid eller ved frivillig afgang inden funktionstidens udløb, vil op til to bestyrelsesmedlemmer, efter eget ønske og trods seks års funktionstid, kunne genvælges for en periode på yderligere to år. Formandspostens funktionstid bevares uændret og tæller ikke med i ovenstående regnskab.

7.2 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer efter hver generalforsamling.

7.3 Bestyrelsen holder møde efter formandens bestemmelse eller efter ønske fra tre medlemmer og er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.

7.4 Bestyrelsen kan indbyde et medlem eller en særlig ekspert til at deltage i sit møde.

7.5. Ved generalforsamlingen vælges op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Suppleanterne vælges som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Skulle der udtræde et medlem af bestyrelsen i årets løb, indtræder 1. suppleanten på det udtrådte medlems plads. Udtræder yderligere et medlem, indtræder 2. suppleanten tilsvarende.
Når suppleanten indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.Suppleanter kan uden stemmeret deltage i bestyrelsesmøder, når det bestemmes af bestyrelsen.

§8. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§8.2 Generalforsamlingen vælger to revisorer for tre år. Genvalg kan finde sted.

§9. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte, at selskabet skal knyttes til nationale eller internationale videnskabelige sammenslutninger.

§10 Ekstraordinær generalforsamling kan med fire ugers varsel indkaldes af bestyrelsen, formanden eller af mindste 20 medlemmer. Begrundelsen for indkaldelse skal udformes skriftligt og skal bekendtgøres for alle medlemmer i forbindelse med indkaldelsen.

§11. Ændringer af selskabets vedtægter eller selskabets opløsning kan kun ske med to-tredjedels majoritet af tilstedeværende medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.

Vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling d. 8. februar 2007.